کارگروه آردو نان شهرستان چایپاره

کارگروه آردو نان شهرستان چایپاره
فرماندار چایپاره

کمبود آرد و نان در شهرستان نداریم و در دو روز گذشته شایعات و جو روانے ایجاد شده موجب هجوم مردم به نانو اها شده وطبیعتا این مسئله درخواست کاذب نان را افزایش داده است وے گفت براے آسایش مردم تعدادے از نانوایان بعد از ظهر نیز به طبخ نان اقدام  خواهند نمود.