ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس سازمان تامین اجتماعی به فرماندار شهرستان چایپاره

ارائه گزارش عملکرد سه ماهه رییس سازمان تامین اجتماعی به فرماندار شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/7 اعتماد ایمانی رییس سازمان تامین اجتماعی شعبه شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.

فرماندار شهرستان : ارائه گزارش از عملکرد و خدمات ادارات و نهادها به مردم ، در دستور کار روساء و مدیران قرار گیرد 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان چایپاره ؛ در راستای اهداف عالی دولت مردمی ، دولت سیزدهم به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی از خدمات ادارات و نهادهای دولتی و عمومی شهرستان ، صبح امروز 1401/4/7 اعتماد ایمانی رییس سازمان تامین اجتماعی شعبه شهرستان با حضور در دفتر سعید شکورزاده فرماندار شهرستان ، ضمن دیدار به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند.

بنا بر این گزارش اهم موضوعات عملکرد سه ماهه و شاخص های مطرح شده توسط رییس سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

🔹آمار بیمه شدگان(اجباری ، مشاغل آزاد ،زنبور دار و.....)
🔹مستمری بگیران (بازمانده ، کار افتادگی ، بازنشسته و...)
🔹خدمات ارائه شده (اروتز و پروتز ، کمک هزینه ازدواج ، بیمه بیکاری و......)
در ادامه فرماندار شهرستان ضمن تشکر از تلاش های این سازمان بر ضرورت ارائه گزارش عملکرد از سوی ادارات  و نهادها تأکید کرد و این مطالبات  را جزء درخواست های مهم و به حق عموم مردم دانست . وی گفت : اطلاع رسانی درست و شفاف موجب همراهی مردم و باعث جلب اعتماد عمومی خواهد شد و همچنین  نتایج این فعالیت ها در جهت ارزیابی عملکرد دستگاه های ذیربط و مدیران آنها موثر خواهد بود