نیرویی که با اقتدار دربرابر اخلال گران نظم و امنیت ایستاده و تیشه برریشه‌های ظلم وفساد می‌کوبد تا ارمغان آور آرامش وعدالت باشد.

نیرویی که با اقتدار دربرابر اخلال گران نظم و امنیت ایستاده و تیشه برریشه‌های ظلم وفساد می‌کوبد تا ارمغان آور آرامش وعدالت باشد.
امنیت، اعتماد، سلامت، پویایی و نشاط ثمره‌ی حضور نیروی انتظامی درجامعه است بدین وسیله ضمن بزرگداشت هفته‌ی مقدس نیروی انتظامی از تلاش‌های بی شایبه این عزیزان حماسه ساز پیروز وسنگرداران همیشه بیدار که سرافرازانه راه قسط و امنیت درسایه‌ی تلاش آنها طلوع می‌کند، را تبریک می گوییم

روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان چایپاره