پنجمین جلسه کارگروه آرد و نان در شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره پنجمین جلسه کارگروه آردو نان  با هدف بررسی وضعیت سهیمیه و آرد مصرفی نانوایان به ریاست  محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. 

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ازاداره صنعت معدن وغله خواست با نظارت مستمر بر عملکرد نانواییهای شهرستان گزارش کتبی آنرابه فرمانداری اعلام نمایند.

 درادامه نظارت دقیق بر نحوه تخصیص سهمیه آرد متناسب با نیاز منطقه و نحوه کارکرد نانوایی ها و برخورد قاطع با نانوایان متخلف ازجمله مباحث مطرح شده دراین جلسه بود.