بازدید فرماندار از پروژه احیاء ومرمت قنات در2روستای شهرستلن

بازدید فرماندار از پروژه احیاء ومرمت قنات در2روستای شهرستلن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلو فرماندار به همراه مدیرجهاد جهاد کشاورزی ازروند مرمت  ولایروبی  قنات در روستاهای شیطو ودوه آغلی ازمحل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری بازدید نمودند.