جلسه تکریم ومعارفه فرمانده انتظامی شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره مراسم تکریم ومعارفه فرمانده انتظامی شهرستان چایپاره باحضور محمدی ایروانلو فرماندار  ؛ابراهیمی جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجانغربی ، اعضای شورای تامین و  مسئولین شهرستان درمجتمع فرهنگی هنری۹دی شهرستان برگزارشد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو فرماندارضمن خیرمقدم حضور مهمانان استانی وباقدردانی از تلاشهای شبانه روزی عوامل نیروی انتظامی دربرقراری نظم وامنیت شهرستان گفت : نیروی انتظامی باجدیت وتلاش درتمام شرایط سخت وزمانهای مختلف به دنبال نظم وامنیت درجامعه است وبرای تحقق آن وظیفه سنگینی برعهده دارد.

دکترمحمدی درادامه گفت : امروزه در عصر جهانی شدن وعصرانقلاب ارتباطات واطلاعات امنیت واجد مولفه های متعدد وتاثیر گذار درابعاد متنوع سیاسی اقتصادی وفرهنگی است براین اساس امروزه بدون امنیت هیچ کنش سیاسی ؛ اجتماعی فرهنگی وعمرانی ودر کل برنامه توسعه پایدار در واحدهای سیاسی امکانپذیر نیست .

ایشان همچنین در ادامه بابیان اینکه امنیت داخلی کشور ایران درکنار سایر اعضای اثر گذار درامنیت کشور تابعی از نقش افرینی نیروی انتظامی است .

ایشان درادامه بااشاره به اینکه شهرستان چایپاره ازامن ترین شهرستانهای استان بوده که مرهون تلاشهای نیروی انتطامی درتامین امنیت شهرستان می باشد.

همچنین ایشان اجاره ای بودن اماکن نیروی انتظامی؛ استقرار مجدد پاسگاه جاده حمزیان؛ امنیت سدآغ چای را ازدغدغه های امنیتی شهرستان عنوان کردوخواستار حل این مسائل شدند.

ودرادامه از زحمات کاظم حقی تقدیر ومنصور احدی به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان چایپاره معرفی شد.