بازدید چهار ساعته فرماندار از مناطق مختلف شهرستان برای نظارت براقدامات مربوط به مصوبات سیزده بدر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان به همراه اعضای شورای تامین ،از ایستگاههای چهارگانه بازرسی و راه های فرعی واقع در مناطق مختلف شهرستان در راستای پایش و نظارت بر  اجرای مصوبات مربوط به روز سیزده بدر برای پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا بازدید کردند.