گزارش تصویری [ دیدار و گفتگوی سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره با شهروز بابازاده فرماندار شهرستان شوط

دیدار و گفتگوی سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره با شهروز بابازاده فرماندار شهرستان شوط جهت تبریک انتصاب ایشان