دیدار با خانوده 4 جانباز شهرستان چایپاره همزمان با میلاد حضرت ابوالفضل(ع) و روزجانباز