پدافند دانش بنیان ، حفاظت از زیرساخت ها ، تداوم کارکردها

هفته پدافند غیر عامل

هفته پدافند غیر عامل
نکوداشت هفته پدافند غیر عامل 4 تا 11 آبان1401

مقام معظم رهبری :
مسئله ی پدافند غیر عامل ، مسئله ی بسیار مهمی است و هر روز که می گذرد بر اهمیت پدافند غیر عامل افزوده می شود .