حضور بخشدار حاجیلار و مسولین بخش در راهپیمایی روز جهانی قدس