چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان چایپاره برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار در این جلسه براجرای مصوبات  این شورا توسط دستگاههای اجرائی تاکید نموده و گفت : همه دستگاهها باید از قبل برای مقابله با حوادث احتمالی برنامه ریزی کنند تا با ارائه خدمات بموقع ومدیریت صحیح به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد

ایشان در ادامه با اشاره  به افزایش بارشها در پائیز امسال در اتخاذ تمهیدات لازم توسط ادارات شهرستان و آماده نمودن تمامی امکانات جهت پیشگیری و مقابله با سیلابهای احتمالی شدند و با بر بازدیدهای مستمر از مسیلها واپیش بینی ها وبرنامه ریزی های خوب صورت گرفته علیرغم بارشهای اخیرمشکل حادی درشهرستان بوجود نیامد .

ودرادامه فرماندار بر پازدیدهای  مستمر از مسیلها وانهار سطح شهرستان تاکید نموده و خواستار نظارت جدی برحریم رودخانه ها شدند . و  اینکه میبایست باهوشیاری لازم برای جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه ها وجود داشته وبرخورد لازم با متخلفان  در این زمینه صورت گیرد تا از هر گونه خسارتهای احتمالی جلوگیری بعمل امده ور صورت بروز حادثه ای در سریعترین زمان ممکن اقدام لازم صورت پذیرد

در ادامه مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان گزارشات خود را از اقدامات صورت گرفته ارایه نمودند