#انتصاب

در احکامی جداگانه، استاندار آذربایجان غربی، بخشداران مرکزی و صفائیه خوی ، بخشداران مرکزی اشنویه و چایپاره را منصوب کرد.

در احکامی جداگانه، استاندار آذربایجان غربی، بخشداران مرکزی و صفائیه خوی ، بخشداران  مرکزی اشنویه و چایپاره را منصوب کرد.
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى احکامى جداگانه " توحید کاظم لو " را به عنوان "بخشدار صفائیه خوی"، "صنعان اسماعیلی" را به عنوان "بخشدار مرکزی اشنویه"، " غلامرضا باقری تاج خاتون " را به عنوان "بخشدار مرکزی چایپاره " و " بخشعلی بایراملو" را به عنوان "بخشدار مرکزی خوی " منصوب کرد.