مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان چایپاره دیدار و گفتگو کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان چایپاره دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، مددی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان غربی و هئیت همراه با محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره در محل فرمانداری دیدار و گفتگو کرد.

قابل ذکر است در این دیدار در خصوص مسائل پیرامون آموزش فنی و حرفه ای، نبود ساختمان مستقل و مناسب برای آموزش در شهرستان گفتگو و تبادل نظر کردند.