مرکز سونوگرافی ورادیولوژی درشهرستان چایپاره افتتاح شد.

این موسسه دارای دستگاه سونوگرافی باقابلیت انجام کلیه سونوگرافی ها دستگاههای رادیولوژی جنرال رادیوگرافی فک ودندان ماموگرافی(گرافی سینه درخانمها)وانجام تمام رادیوگرافی های ساده ورنگی می باشد.این مرکز شیفت های صبح وعصر فعال بوده وطرف قرارداد با کلیه بیمه ها می باشد.