جلسه مسئولین اتاق اصناف و اتحادیه های وابسته با فرماندار شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان طی نشستی با اتاق اصناف ؛روسای اتحادیه های صنفی و جمعی از بازاریان وکسبه جهت حضور گسترده اصناف درانتخابات پیش روموردبحث وبررسی قراردادند

بنابه این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان بااشاره به نقش بازاریان واصناف و کسبه در اقتصاد شهرستان ورونق تولید گفت : در برهه کنونی انتظار از اصناف کمک به ایجاد شور وشوق در جامعه برای شرکت در انتخابات است.

ایشان با بیان اینکه بازاریان واصناف با ایفای نقش در مسائل اجتماعی ؛ فرهنگی در تمام مراحل پیروزی انقلاب اسلامی وقبل از آن همراه مردم بودند و سختی های مسیر انقلاب وجنگ تحمیلی باحضور این قشر هموارتر شده است.

دکتر محمدی درادامه گفت: جامعه عظیم بازار همواره در عرصه های مختلف بخصوص در انتخابات نقش انکار ناپذیری داشته وآراء این قشر میتواند درتعیین نماینده موثر باشد ولی دراکثر مواقع خواسته ها ودغدغه های بازاریان درتصمیمات مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته میشود.وی درادامه گفت: پیشنهاد میشود با حمایت از کاندیداهای اصلح مورد حمایت بازار و انتخاب افراد قابل اعتماد وشایسته مطالبات بازاریان رانهادینه کرد.

ایشان با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت : اصناف مردمی ترین قشر جامعه هستند وبراین اساس بایستی شرایط وبسترهای لازم را برای حضور حداکثری مردم فراهم نمایند.