علی محمدی ایروانلو روز شنبه مورخه 98/01/17 از آخرین وضعیت سد آغچای بازدید کرد.