بازدید از نقاط حادثه خیز روستاهای مارقشه و بادکی

بازدید از نقاط حادثه خیز روستاهای مارقشه و بادکی

دانیالی بخشدار بخش مرکزی بهمراه جناب سروان احمدی رئیس پلیس راه چایپاره، مهندس علی محمدلو رئیس اداره راه و مهندس نجفی دبیر شورای ترافیک شهرستان از سه راهی منتهی به روستاهای بادکی و مارقشه و پیچ خطرناک حادثه خیز جاده روستای مارقشه بازدید نمودند و در ادامه قول مساعد داده شده که نقاط حادثه خیز در اولین فرصت اصلاح گردد.