بازدیدفرمانداراز گیت ضدعفونی درشهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکترمحمدی ایروانلو فرماندارشهرستان از گیت ضدعفونی جهت ضدعفونی خودروها که توسط کمپین مردمی پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا در ورودی سه راهی شهر قره ضیاالدین راه اندازی شده بازدید کردند.