مراسم تجلیل ازخبرنگاران شهرستان چایپاره

🔹بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندارضمن تبریک روز خبرنگار به فعالین عرصه خبری شهرستان درمورداهمیت ونقش رسانه وخبرنگار گفت رسانه ومطبوعات بعنوان رکن چهارم جامعه مدنی بشمارمیرود ولازم است بسترهای لازم برای فعالیت وکنش گری فعالین این حوزه براساس همین رکن فراهم شود.درادامه دکترمحمدی گفت خبرنگاران میبایست درانعکاس واقعیات صادقانه عمل نموده وتحلیل خودرابصورت کامل ورسا ارائه دهند.

درادامه امام جمعه شهرستان صداقت، دقت ،امانت داری وسرعت دردرج مطلب را ازویژگی های بارزاصحاب رسانه وخبرنگاران عنوان کرد وگفت خبرنگاران بایدتلاش لازم رابرای انعکاس اخبارمربوط به عملکرد مسولین درزمینه رفع مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم راداشته باشند که این امرموجب آرامش اذهان ورفع بخشی ازدغدغه های مردم می شود.

درپایان با اهداء لوح وهدایا ازخبرنگاران حاضردرجلسه تقدیربعمل