دومین جلسه کمیته برنامه ریزی وتوسعه شهرستان چایپاره

 

دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان چایپاره

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار ضمن تقدیر از مهمانان استانی گفت: مسئولین در اجرای پروژه های خود میباست جدیت را سرلوحه کارهای خود قرار داده و با تدبیر و برنامه ریزی مناسب اولویت کاری خود را در اتمام پروژه های نیمه تمام قرار دهند و با اشاره به وضعیت موجود اقتصادی و چالش های اعتباری و شرایط سخت کشور از لحاظ تحریم و تنگناهای اقتصادی گفت: مدیران دستگاه های اجرایی باید کاهش هزینه های غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهند و امید است بتوانیم با تلاش و برنامه ریزی صحیح از بحران های اقتصادی موفق عبور کنیم و با عنایت به تمدید سال مالی 97 تا انتهای شهریور ماه امسال خواستار پیگیری اعتبارات تخصیصی و تعیین تکلیف جذب حداکثری اعتبارات از سوی هریک از دستگاه های اجرایی شهرستان شدند.

در ادامه بابایی معاونت بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به بحث آمایش سرزمین استان اظهار امیدواری کردند تا دو ماه آینده این موضوع به اتمام رسیده و خروجی آن موجب جهت دهی به استان در راستای اجرای پروژه های پیشران و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و صیانت از منابع برای نسل های آینده خواهد بود.

در ادامه برخی از ادارات شهرستان در خصوص طرح های خود و نیاز های بودجه ای مرتبط با آن، مطالبی را عنوان و لیست اعتبارات پیشنهادی توسط دبیر کمیته قرائت و مسئولین ادارات درباره آخرین اقدامات و پروژه های در حال اجرا گزارشی ارائه نمودند.