جلسه کارگروه آردو نان شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره جلسه کارگروه آردو نان به ریاست محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان و باحضور نماینده مردم خوے و چایپاره در مجلس شوراے اسلامے با موضوع ساماندهے و بررسے مشکلات آرد نانوایے هاے سطح شهرستان در سالن جلسات فرماندارے برگزار شد.

بنابه این گزارش محمدے ایروانلو فرماندارشهرستان با اشاره  به وضعیت شرایط و مشکلات نانوایی‌ها در پخت نان  لزوم حل مشکلات نانوایی‌ها را ضرورے دانست وے به نظارت دقیق بر هر گونه کاهش پخت نسبت به آرد دریافتے، کم فروشے و گران فروشے تاکید وگفت با متخلفان به شدت برخورد قانونے  خواهد شد 

درادامه این جلسه محمدے ایروانلو با اشاره به اشاره به شایعات مربوط به کمبود نان در شهرستان گفت در وضع فعلے هیچ کمبود آرد و نان در شهرستان نداریم و در دو روز گذشته شایعات و جو روانے ایجاد شده موجب هجوم مردم به نانو اها شده وطبیعتا این مسئله درخواست کاذب نان را افزایش داده است وے گفت براے آسایش مردم مقررگردیده  تعدادے از نانوایان بعد از ظهر نیز به طبخ نان اقدام نمایند

در ادامه این جلسه مسئله مشکلات نانوایان مورد بحث و بررسے قرار گرفت و تصمیمات لازم براے برخورد با متخلفان و احتکار کنندگان آرد و تسهیل در روند افزایش پخت نان  با تغییر در سهمیه نانوایان مناطق با جمعیت بیشتر اتخاذ گردید.