پانزدهمین سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی؛ مقصد شهرستان ارومیه / بخش صومای برادوست

پانزدهمین سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی؛ مقصد شهرستان ارومیه / بخش صومای برادوست
محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی در پانزدهمین سفر شهرستانی، با استقبال مردم و مسئولان بخش صومای برادوست وارد این بخش شد.