دومین جلسه مجمع سلامت شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دومین جلسه مجمع سلامت شهرستان چایپاره به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ؛ دکتر انتظار مهدی نماینده و رئیس دانشگاه و معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجانغربی ؛ رئیس شبکه بهداشت ودرمان؛ تعدادی ازخیرین سلامت شهرستان و اعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان گفت : سلامت جامعه یکی از مولفه های مهم توسعه پایدار در جوامع محسوب میشود ونباید نقش سایر نهادها وارکان جامعه اعم از دولتی ،غیر دولتی ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رادر امر بستر سازی برای سلامت جامعه نادیده گرفت چرا که  این عناصر نقش اثر گذاری درسلامت جامعه ایفامی کنند.

ایشان درادامه بااشاره به اینکه اجتماعی کردن موضوع سلامت   رهیافتی موقر  برای تامین مشارکت مردم وهمکاریهای بین بخشی درسلامت است.

دکتر محمدی  دربخش دیگری ازسخنان خود با تاکید براینکه اجتماعی کردن سلامت از ملزومات اساسی درکشور محسوب می شود گفت حمایت های قانونی واجرائی ازفعالیت خیرین ؛ موسسات وبخش غیر دولتی در حوزه سلامت امری لازم وضروری است.

در ادامه مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نیز از اقدمات صورت گرفته درحوزه سلامت وارائه سیمای سلامت شهرستان مطالبی را بیان نمودند.

درپایان این جلسه بیانیه دومین جلسه مجمع سلامت شهرستان تبیین شده  و تصمیمات مجمع در حوزه سلامت برای اجرا در سال جاری مورد تصویب قرار گرفت .در خاتمه این جلسه  ازتعدادی از فعالان سلامت در شهرستان تجلیل شد.