ملاقات مردمی فرماندارشهرستان چایپاره طبق روال هرهفته برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دراین دیدار مردم شهرستان بامراجعه حضوری به بیان مشکلات خود پرداخته ودکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان ضمت بررسی مسائل ومشکلات مطرح شده دستورات لازم برای حل مشکلات از سوی ادارات ونهادهای مربوطه را صادر نمودند.

بنا به این گزارش ملاقات عمومی نماینده عالی دولت در چایپاره باشهروندان شهرستان هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9الی 12 برگزار میشود.