میزان بارش: 7.9 میلیمتر

میران بارش 24 ساعت گذشته شهرستان چایپاره

میران بارش 24  ساعت گذشته شهرستان چایپاره