سومین جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره سومین جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران به ریاست محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان و اعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان:  بر شناسایی مسیل های پر خطر وانجام اقدامات پیشگیرانه تاکید و همچنین باتوجه به نزدیکی فصل بارش از اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای  خواست تا در جهت پیشگیری و آمادگی برای مواقع بحرانی  و جهت مقابله با خطرات احتمالی آمادگی کامل داشته باشد.

◽️فرماندار چایپاره به برنامه ریزی های منظم و ایجاد ساز و کار تصمیم گیری مناسب در امور مدیریت بحران به منظور پیشگیری، کنترل و نظارت دقیق در اینگونه از حوادث طبیعی را امری مهم و ضروری دانست و گفت: انتظار می‌رود مدیران دستگاههای اجرائی در شهرستان با دقت و سرعت عمل نسبت به شناسائی و پیگیری نقاط بحرانی و حادثه خیز تلاش نمایند.