اطلاعیه

جذب نیروی سرباز امریه در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی

جذب نیروی سرباز امریه در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی