جلسه ستاد پیشگیری از بیماری انفولانزادر شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه ستادپیشگیری ازبیماری آنفولانزابه ریاست محمدی ایروانلو فرماندا واعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو فرماندا ضمن تاکید برآگاه سازی عمومی در خصوص راهکارهای پیشگیرانه ازشیوع بیماری آنفولانزاازمسئولان مربوطه خواست با آگاه سازی عمومی نسبت به کاهش دغدغه های عمومی اقدام کنند.

درادامه دکتر درستی رئیس شبکه بهداشت درمان شهرستان دراین جلسه رعایت بهداشت فردی رابهترین راه پیشگیری ازاین بیماری عنوان کردوپوشاندن دهان وبینی هنگام سرفه بادستمال وعدم حضوردرمحل کار تازمان پشت سرگذاشتن زمان حادبیماری را ازراهکارهای اصلی برای پیشگیری ازاین بیماری دانست.