ملاقات عمومی فرماندار چایپاره روز دوشنبه 24|4|98بامردم شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دیدارچهره به چهره وبرنامه ملاقات مردمی باشهروندان درراستای رسیدگی به درخواستها ورفع مشکلات آنان برگزار شد.که دراین دیدار دستورات لازم جهت پیگیری مطالبات وتقاضاهای مراجعین صادرشد.