اولین جلسه کمیته برنامه ریزے سال99 درشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره اولین جلسه کمیته برنامه ریزے شهرستان چایپاره به ریاست دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان و باحضور اعضاے جلسه در سالن جلسات فرماندارے برگزار شد.

🔸بنابه این گزارش دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان  با اشاره به اهمیت جلسه کمیته برنامه ریزے  در روند توسعه  شهرستان گفت هر چند میزان اعتبارات تخصیص یافته باتوجه مشکلات کشور به شدت کاهش یافته است لذا ضرورے است همه دستگاههاے اجرایے نسبت به جذب اعتبارات تخصیص یافته تا پایان سال مالے اقدام نمایند

ایشان در ادامه  با تبیین و تشریح روند پروژه هاے درحال اقدام شهرستان گفت علیرغم کمبود ها و چالش هاے مالے  فرایند پیشبرد عملیات عمرانے پروژه هاے شهرستان چشم انداز امید بخشے دارد وے در ادامه با اشاره به پروژه هاے در دست اقدام شهرستان ضرورت پیشرفت و ادامه عملیات عمرانے پروژه هاے چون جاده حمزیان ،سه راهے قره ضیاالدین ,کلینیک تخصصے بیمارستان ،ساختمان ادارے شبکه بهداشت و درمان ،ساختمان جدید بخشدارے حاجیلار و راههاے روستایے را  مورد تاکید قرارداد

در ادامه این جلسه اعتبارات وپروژه هاے دستگاههاے اجرایے شهرستان ۹۸ بررسے وتعدادے ازمسولین ادارات درباره آخرین اقدامات وپروژه هاے درحال اجراگزارشے ارائه نمودند.