مراسم تودیع معارفه رییس اداره امور مالیاتی شهرستان چایپاره برگزار شد.

دکترمحمدی دراین جلسه ضمن تشکر ازمجموعه مالیاتی شهرستان گفت فعالیت های این اداره درشهرستان رضایت بخش بوده واز اداره امور مالیاتی خواست درجلب رضایت مردم تلاش نمایند.درپایان جلسه صفری به عنوان رییس جدید اداره مالیاتی شهرستان معرفی واز از خدمات سلماسی رییس سابق قدردانی شد.