دومین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان چایپاره برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دومین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان چایپاره باحضور محمدی ایروانلو فرماندار واعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار باتبیین وتشریح اهمیت وضرورت برگزاری کارگروه فرهنگی اجتماعی در شهرستان تذکراتی درخصوص وظایف هر یک از دستگاهها درکارگروه بیان نمودند.

درادامه باعنایت به عدم بررسی نتیجه اجرای مصوبات آخرین صورتجلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان به بررسی وضعیت اجرای مصوبات قبلی کارگروه پرداخته و هریک از اعضا توضیحات و نظرات خود را در خصوص مسائل مطرح شده بیان نمودند.

ودر پایان ضمن بحث و بررسی مباحث مطرح شده  توسط  اعضای جلسه مصوبات زیر به تصویب رسید .

پیرو مصوبه سوم کار گروه سلامت و امنیت غذایی مقرر گردید مسائل ومشکلات دامداری های داخل شهر در جلسه  ای تخصصی وباحضور مدیرامور دام سازمان  جهاد کشاورزی استان مورد بررسی قرار گیرد. باعنایت به حجم بالای تولید زباله در شهرستان مقرر گردید اقدامات لازم از سوی شهرداری شبکه بهداشت و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در خصوص فرهنگ سازی درتفکیک زباله انجام دهند.

-مقرر گردید شهرداری . شبکه بهداشت ودرمان و واداره محیط زیست شهرستان با تشکیل اکیپ بازرسی اقدامات لازم جهت شناسایی وبرخورد قانونی با اشخاصی که فاضلاب خود را از طریق کانال دفع میکنند معمول دارند نتیجه را ضمن اعلام به دبیر خانه کار گروه در جلسه بعدی  گزارش نمایند.