برگزاری راهپیمایی روز قدس بخش مرکزی شهرستان چایپاره- روستای چورس