ملاقات عمومے وجلسه تخصصے مدیر عامل شرکت آب فاضلاب استان درشهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره ملاقات عمومے و جلسه تخصصے مدیر عامل شرکت آب فاضلاب  استان آذربایجانغربے به ریاست محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان و با حضورمهندس رضوے مدیر عامل شرکت آب فاضلاب استان آذربایجانغربے ؛ جمعے از مدیران شرکت آب فاضلاب استان ومسئولین شهرستانے در سالن جلسات فرماندارے برگزار شد.

بنا به این گزارش در راستای دعوت ازمهندس رضوے مدیر عامل شرکت آب فاضلاب استان آذربایجان غربے ایشان با حضور در محل فرماندارے شهرستان به منظور بررسے وپیگیرے مشکلات و همچنین ملاقات مردمے در این شهرستان از نزدیڪ بصورت چهره به چهره پاسخگوے مسائل ومشکلات مراجعین شدند و دستورات لازم در این خصوص را دادند.

دراین نشست مسائل ومشکلات مردمے وشهرستان مورد بحث وبررسے قرار گرفته و تصمیماتے اتخاذگردید:

موضوعاتی نظیر اقدام درتکمیل فاضلاب شهرے درمساکن مهر و محله بیکجوان،تخصےصآب شرب شهرستان ازآب سد آغ چاے ؛ مشکل قطعے آب شرب روستاها ؛ از مباحث مطرح شده با مدیر عامل شرکت آب فاضلاب استان در این ملاقات وجلسه،بود.