سخنرانی فرمانداردرآیین نماز جمعه شهرستان چایپاره

سخنرانی فرمانداردرآیین نماز جمعه شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلوفرماندار درسخنرانی پیش ازخطبه های نماز جمعه ضمن گرامیداشت یادو خاطر شهیدان رجائی وباهنروتبریک هفته دولت وروز کارمندگفت از مهمترین ویژگی های شخصیتی شهیدان رجایی وباهنر تبعیت ازسیره امام علی (ع) و ولایت مطلقه فقیه بودکه درحین خدمت به ملت به شهادت رسیدندوبایدراه این شهیدان راادامه داده تاموجبات پیشرفت وسرافرازی کشور فراهم گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلوفرماندار درسخنرانی پیش ازخطبه های نماز جمعه ضمن گرامیداشت یادو خاطر شهیدان رجائی وباهنروتبریک هفته دولت وروز کارمندگفت از مهمترین ویژگی های شخصیتی شهیدان رجایی وباهنر تبعیت ازسیره امام علی (ع) و ولایت مطلقه فقیه بودکه درحین خدمت به ملت به شهادت رسیدندوبایدراه این شهیدان راادامه داده تاموجبات پیشرفت وسرافرازی کشور فراهم گردد.

درادامه دکترمحمدی بااشاره به اینکه قوه مجریه بعنوان نماد دولت ومظهرجمهوریت نظام سیاسی است لذاهراندازه دولت برای رسیدن به آرمانهای انقلاب و توسعه پایدار مملکت ،وآسایش مردم گام بردارد به همان میزان پایه های نظام سیاسی تثبیت شده ،مشروعیت ومقبولیت جمهوری اسلامی بالا میرود.

درادامه ایشان با تشریح عملکرد دولت درشهرستان وبا بیان اینکه کمبوداعتبارات درسال جاری وتبعات ناشی ازتحریم ها با تلاش مسولین درشهرستان پروژه ها ی شاخصی درهفته دولت افتتاح یاکلنگ زنی خواهد شد.