افتتاح طرح های مرمت و بازسازی قنات در چایپاره

افتتاح طرح های مرمت و بازسازی قنات در چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، همزمان با هفته جهادکشاورزی قنات محمودچی روستای خانقاه چورس که توسط جهاد کشاورزی شهرستان بازسازی ومرمت شده بود با حضور محمدی ایروانلو فرماندار، جمعی از مسئولین دستگاهای اجرایی  وکشاورزان منطقه افتتاح شد