بازدید فرماندار از مانور گندزدایی و ضدعفونی تمامی روستا‌های شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ضد عفونی تمامی روستاهای شهرستان بمنطور جلوگیری از ورود بیماری کرونا با همکاری دهیاری‌ها و شورای اسلامی با حضوردکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان آغاز گردید