نقشه جدید کرونایی ایران، بدون شهرهای قرمز و نارنجی

نقشه جدید کرونایی ایران، بدون شهرهای قرمز و نارنجی
براساس رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت تعداد شهرهای زرد از 319 به 259 شهر رسید و تعداد شهرهای آبی از 125 به 189 شهر افزایش یافت. هیچ شهری هم در وضعیت نارنجی و قرمز قرار ندارد.