جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت ودرمان شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه بررسی مشکلات حوزه بهداشت ودرمان شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلوفرماندار ورئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ؛ دکترموسوی معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی آذربا درمحل دفترفرمانداری برگزارشد.

نا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندارضمن تشکرازدکتر موسوی بخاطر پذیرش دعوت فرمانداری وحضوردرشهرستان چایپاره گفت چایپاره به خاطر محرومیت درحوزه بهداشت ودرمان نیازمند توجه ویژه مسئولان دراین حوزه است.  ایشان درادامه به بیان مشکلات ونارسائیهای حوزه بهداشت ودرمان شهرستان پرداخت وبعد از بحث وبررسی تصمیماتی به شرح ذیل گرفته شد: حل مسائل ومشکلات مربوط به امکانات وتجهیزات اعم ازدستگاه اتو کلاو ورادیولوژی برای بیمارستان امام خمینی شهرستان؛رفع نواقص مرکز جامع سلامت حل موانع پیش روی اجرای پروژه کلینیک تخصصی وشروع سریع ادامه عملیات عمرانی آن ؛تسریع مراحل اداری شروع به کار احداث بیمارستان جدید....

دکترمحمدی ضمن تشکر از دکتر موسوی وپیگیری موارد مطروحه درجلسه باتاکیدخواستارحمایت های هرچه بیشتر از طرح های نیمه تمام واجرایی وامکانات وتجهیزات بهداشتی ودرمانی درحوزه سلامت شد.