یازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان چایپاره برگزارشد.

یازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره، یازدهمین جلسه شورای آموزش وپرورش به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضای شورا در سالن جلسات آموزش پرورش شهرستان برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تقدیر وتشکر از زحمات اعضای شورا در طول یکسال اخیر گفت، توسعه وپیشرفت هرکشور وابسته به نیروی انسانی آن کشور است و در هرکشوری آموزش و پرورش مهمترین نهاد پرورش نیروی انسانی است واگر به این نهاد توجه کافی گردد و به مقام معلم ارزش داده شود آن کشور  در فرایند توسعه پایدار موفق خواهد بود.

در ادامه فرماندار چایپاره به بحث ازبین بردن بی سوادی در سطح جامعه اشاره کرد و گفت، اگربخواهیم آمار بی سوادی را در زمان فعلی وقبل از انقلاب مقایسه کنیم می بنینم که در آن زمان جامعه شهری و روستائی اکثرا بی سواد بودند و یکی از عوامل توسعه نیافتگی کشور بود اما بعد ازانقلاب اسلامی یکی از مهمترین رویکردهای جمهوری اسلامی ایران ریشه کن کردن بی سوادی در جامعه بود که با تلاش های شبانه روزی مسئولین و معلمان  به این امر رسیده ایم که مهمترین مصداق ودلیل آن کسب رتبه های برتر علمی در عرصه جهانی توسط دانش آموزان ودانشجویان می باشد.

همچنین در این جلسه دستورات یازدهمین جلسه شورای آموزش وپرورش مورد بحث قرارگرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.