بازدید سرزده فرماندار از بانک ها ودفاتر پیشخوان در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ،پیرو ابلاغیه جدید ریاست محترم جمهوری و ستاد ملی مدیریت کرونا، محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان بهمراه دبیر ستاد پیشگیری و مبارزه باکرونا و معاون بهداشت و درمان شهرستان با حضور در بانک های قوامین ، مسکن ؛ تجارت ، مهر اقتصاد ؛ صادرات ؛ دفتر پیشخوان پیام و پلیس +۱۰  ،  نحوه خدمات دهی به شهروندان و رعایت پروتکل های بهداشتی را مورد ارزیابی قرار داد.

بنابه این گزارش رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه باکرونا شهرستان درمرحله دوم این بازدید گفت : طبق تاکید ستاد مدیریت ملی مقابله با کرونا،رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده شهروندان از ماسک در اماکن عمومی وسرپوشیده وهمچنین برای کارکنان درادارات الزامی بوده و ارائه خدمات در همه بخش ها بویژه بخش های دولتی شهرستان چایپاره منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد.