برگزاری جلسه کارگروه اقتصادی اشتغال و یرمایه گذاری استاندبه ریاست محمد صادق معتمدیان استاندار آذدبایجان غربی

برگزاری جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و حضور سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره به صورت وبینار در این جلسه