بازدید محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره به همراه بخشدارمرکزی، مسئول میراث فرهنگی و هئیت همراه از مسجد تاریخی(قرمزی مسجد) روستای چورس - در این بازدید مشکلات مربوط به این بنای تاریخی مورد بررسی قرارگرفت

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره به همراه بخشدارمرکزی، مسئول میراث فرهنگی و هئیت همراه از مسجد تاریخی(قرمزی مسجد) روستای چورس - در این بازدید مشکلات مربوط به این بنای تاریخی مورد بررسی قرارگرفت و جهت حل آنها تصمیمات لازم اتخاذ گردید.بازدید محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره به همراه بخشدارمرکزی، مسئول میراث فرهنگی و هئیت همراه از مسجد تاریخی(قرمزی مسجد) روستای چورس - در این بازدید مشکلات مربوط به این بنای تاریخی مورد بررسی قرارگرفت و جهت حل آنها تصمیمات لازم اتخاذ گردید.