حضور محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربى در برنامه تلویزیونى اولدوز

حضور محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربى  در برنامه تلویزیونى اولدوز
حضور محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربى برنامه تلویزیونى اولدوز جهت تشریح دستاوردهاى سفر ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران به آذربایجان غربى امشب / یکشنبه ١ خرداد ماه ١٤٠١ ساعت ٢٢