دومین جلسه کارگروه فرهنگے اجتماعے در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره دومین جلسه کارگروه فرهنگے اجتماعے شهرستان چایپاره با موضوع پیگیرے و اجراے مصوبات کارگروه فرهنگے اجتماعے درسال ۹۸ و ارائه گزارش اعضا درخصوص اجراے مصوبات ابلاغے ،به ریاست محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان واعضاے جلسه در سالن جلسات فرماندارے برگزار شد.

بنابه این گزارش محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان باتبیین وتشریح اهمیت وضرورت برگزارے کارگروه فرهنگے اجتماعے در شهرستان گفت :در جلسات کارگروه فرهنگے و اجتماعے شهرستان باید چالش هاے این حوزه مورد بررسے قرار گیرد لذا در این راستا همراهے و همفکرے دستگاه هاے اجرایے شهرستان جهت اجراے برنامه هاے مدون در این حوزه باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیردوے در ادامه خواستار اجراے مصوبات و ارسال عملکرد دستگاه هاے اجرایے عضو به دبیرخانه کارگروه شد.

درادامه این جلسه  وضعیت اجراے مصوبات قبلے کارگروه مورد بررسے قرار گرفت و هریڪ از اعضا توضیحات و نظرات خود را در خصوص مسائل مطرح شده بیان نمودند.