برگزاری جشنواره عسل شهرستان چایپاره

بنا به این گزارش دکتر محمدی با اشاره به ظرفیت های شهرستان درتولید عسل گفت شهرستان چایپاره  به دلیل دارابودن شرایط آب هوایی مناسب ،توانمندی خاصی در حوزه تولید عسل مرغوب وباکیفیت دارد.

وی در ادامه گفت این جشنواره با اهداف ثبت وشناساندن عسل شهرستان  ومعرفی الگوهای مناسب تغذیه ای وترویج مصرف عسل وآشنایی مردم با خواص آن برگزارگردیده است.وی دربیان ضرورت برگزاری چنین جشنواره هایی گفت میبایست عسل شهرستان را در مقابل آسیب ها و مشکلات این صنعت رابررسی و در جهت رفع آنها اقدام کرد.