بازدید فرماندار از بانکهاو دفاتر پیشخوان در شهرستان چایپاره

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان بهمراه دبیر پیشگیری ومبارزه کرونا شهرستان و معاون شبکه بهداشت ودرمان در راستای اقدامات و فعالیت های پیشگیری از کرونا ازتعدادی از بانکها ودفاتر پیشخوان بازدید کردند.

بنا به این گزارش دراین بازدید فرماندار چایپاره بر رعایت پروتکل های بهداشتی و نکات پیشگیرانه برای بیماری کرونا تاکید کرد.