بازدید از روستاهای خانقا قوزلو وقمشگان علیا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره به همراه بخشدار مرکزی، روسای ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آبفای روستایی و کارشناسان فرمانداری از روستاهای خانقاه قوزلو و قمشگان علیا بازدید نمودند و از نزدیک  مسائل و مشکلات این روستاها را بررسی و دستورات لازم را برحل مشکلات صادر نمودند.