مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره ثبت احوال درشهرستان چایپاره

بنا به این گزارش در این مراسم از زحمات آقای ماکویی در طول خدمت صادقانه دردوران تصدی ریاست ثبت احوال شهرستان که اکنون به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند تقدیر بعمل آمد

درادامه این مراسم ضمن قدردانی از زحمات صادقانه عیوض ماکویی ؛ واحد خلیلی به عنوان رئیس جدید اداره ثبت احوال شهرستان چایپاره منصوب شد.